27.10.06

Cypliukas... Raggie..... Sipsik


Mes aplankėme mokyklos biblioteką ir mums pasisekė, nes radome knygą apie Cypliuką. Džiaugėmės, kad galėjome susipažinti su mūsų partenrių herojumi. Vaikai su susidomėjimu perskaitė šią istoriją.


We have visited school library and visit were successful. Because we have found the book about Raggie. Were delighted, that we can get acquainted with the character of our partners. Children with the big interest read the book.

Külastasime kooliraamatukogu ja see külaskäik osutus edukaks. Me leidsime raamatu "Sipsik". Olime vaimustuses, sest nüüd saame tutvuda oma partnerite raamatukangelasega. Lapsed lugesid raamatut suure huviga.

Ussikuninganna Egle

Today we got acquainted with a Lithuanian fairy tale "Egle, the Queen of Serpents". That´s the fairy tale that Lithuanian children wrote and drew us about. Luckily enough, this tale has been translated into Estonian and after having read it through altogether, our children made pictures of the abstract they remembered most vividly. The tale also gave us a great chance to revise the topic "Trees" and letter "ź" - we only lerned it yesterday. Źilvanas was the name of the King of Serpents.

Täna tutvusime leede muinasjutuga "Ussikuninganna Egle", just seda muinasjuttu joonistasid ja tutvustasid meile Leedu koolilapsed. Õnneks on see muinasjutt ka eesti keelde tõlgitud ning pärast ettelugemist joonistasid kõik lapsed pildi meeldejäävaimast kohast. Tore oli ka selle muinasjutu kaudu meenutada sügisel õpitud puid ning korrata eile õpitud võõrtähte- ž. Ussikuninga nimi oli Žilvinas.

Šiandien mes susipažinome su lietuvių pasaka "Eglė, žalčių karalienė". Tai pasaka, apie kurią Lietuvos vaikai rašė ir mus sudomino. Laimei, ši pasaka taip pat buvo išversta ir į estų kalbą. Mes greitai perskaitėm visą pasaką ir vaikai piešė tai, ką jie geriausiai atsiminė. Pasaka taip pat suteikė galimybę peržiūrėti temą "Medžiai" ir pakartoti raidę ž. Mes tik vakar ją mokėmės.Žalčių karaliaus vardas buvo Žilvinas.

24.10.06

I klassi Dianale on Sipsik väga armsaks saanud. Tema oli kodus ise väikese riidest Sipsiku õmmelnud.Sellel nädalal õppisime ka ise puslesid koostama ja joonistasime arvutiprogrammis PAINT Sipsikuid.

Raggie has become a very good friend of Diana´s from Form 1. She has sewn a little "Raggie" for herself. This week we have also learned to make puzzles and we did our best to draw Raggies on the computer programme called PAINT.

Cypliukas Dianai iš 1 klasės tapo labai geru draugu. Ji sau pasisiuvo nedidelį "Cypliuką". Šią savaitę taip pat mes mokėmėsdaryti dėliones. Ir mes stengėmės nupiešti Cypliuką su kompiuterine programa, kuri vadinasi Paint.

In this week with Raggie too- Ka sellel nädalal Sipsikuga

Older student write a story on the basis of the mind map and working with dictionarys. Vanemad õpilased kirjutasid Sipsikust lühijutu ning töötasid sõnaraamatuga mõistekaardi tõlkimise kallal. Vyresni mokiniai rašo pasakojimus remdamiesi minčių žemėlapiu ir dirba su žodynu.

23.10.06

5 klassi õpilased liitusid projektiga...

5 klassi õpilased alustasid juba eelmisel nädalal lapsepõlvelemmiku Sipsiku meeldetuletamisega. Saime 1 klassi õpilastelt märksõnaskeemi Sipsiku kohta. Moodustasime õpilastest 3 gruppi: ühed kirjutasid jutukese Sipsikust, teised andsid ülevaate Eno Raua loomingust ja kolmandad tegid kokkuvõtte Eno Raua elukäigust. Tunni lõpus kandsid õpilased üksteisele enda koostatud uurimustöö ette...
Hiljem kirjutasid kõik õpilased sellest ka kokkuvõtte. Kokkuvõtetest valitakse üheskoos välja kõige õnnestunumad laused ja nii valmibki meie jutt ENO RAUAST JA SIPSIKUST.

Last week the fifth-formers started to recall a favourite character from their childhood - Raggie. We got a mind map from our first-formers, and after that we formed three groups: the first group wrote a story about Raggie, the second group gave a survey of Eno Raud´s books and the third group put down a summary of the writer´s biography. At the end of the lesson students presented their compilations to the rest of the class... Later on all the students wrote a conclusion of what they had heard or seen. We will pick the most brilliant sentences out of those conclusions and that´s how our story about ENO RAYD AND RAGGIE will be completed.

Praeitą savaitę penktokai prisiminė jų mėgstamiausią vaikystės veikėją – Raggie (cypliuką). Mes gavom mūsų pirmokų minčių žemėlapį ir suformavom tris grupes: pirma grupė parašė veikėjo istoriją, antra grupė apie Eno Raud knygą, o trečia grupė apie autorių. Pamokos pabaigoje mokiniai pristatė paskutinę iš klasės surinktą medžiagą. Vėliau visi mokiniai parašė apibendrinimą to, ką jie girdėjo ir matė. Mes išrinksime pačias įspūdingiausias mintis iš parašytų, ir tai bus mūsų istorijos apie ENO RAYD ir RAGGIE pabaiga.

22.10.06

Eglė - the Queen of Serpents...


This album is powered by
BubbleShare
- Add to my blog


Dirbam toliau...

Töötame edasi...

We work further...

21.10.06

Ussikuninganna EgleAs I was searching the library today, I was lucky to find a tale about the first character of our partner school - Egle, The Queen of Serpents. We are all going to read the story this week.
Leidsin täna raamatukogust leedu muinasjuttude raamatust loo meie partnerkooli esimesest kangelasest- Ussikuningannast Eglest. Sel nädalal on meil plaanis "Ussikuninganna Egle" üheskoos läbi lugeda.
Kadangi buvau bibliotekoj, ieškojau knygų, mane aplankė sėkmė. Aš radau knygą apie mūsų partnerių pirmą veikėją - Eglę - žalčių karalienę. Šią savaitę mes ruošiamės skaityti pasakojimą.

20.10.06

RaggiesToday our first-formers made Raggies, using the insides of toilet tissue rolls for that purpose. The dollies turned out just fabulous.
Täna meisterdasid I klassi õpilased WC pbaerirullidest Sipsikuid. Mehikesed tulid välja vahvad ja lõbusad.
Šiandien mūsų pirmokai darė Raggie. Kaip pagrindinę medžiagą naudojo tualetinio popieriaus rulono vidurį. lėlytės gavosi įspūdingos.

18.10.06

Pradedam darbus - We begin works


This album is powered by
BubbleShare
- Add to my blog

Vaikai susikaupę ir su dideliu susidomėjimu piešė Eglę - žalčių karalienę. Diena buvo saulėta, o visų nuotaikos puikios.

Children have been concentrated and with the big interest drew Eglė - the Queen of Serpents. Day was solar, and all had good mood.

Lastel on suure huvi ussikuningas Egle vastu, kõik on usinad ja neidl on väga hea tuju.

16.10.06

Täna tegid I klasside lapsed kokkuvõtteks sipsikust mõistekaardi. Samuti lugesid mõned lapsed raamatust paar lugu ette teistele ette.

Today the first-formers made a mind map to summarize our first topic - "Raggie". Some children also read a few chapters of the book out loud.


Šiandien pirmokai padarė minčių žemėlapį, kad apibendrinti pirmą temą – Raggie. Kai kurie vaikai taip pat skaitė kelis knygos skyrius balsu.

14.10.06

in October...

I have very much interested our teachers of primary school to these projects. They liked the project still because it is one more way to interest children to reading books. On Wednesday teachers have decided, with what heroes will acquaint our partners at Pärnu Vanalinna Põhikool.
First it will be Eglė - the Queen of Serpents. It will be in October.

Meil on väga palju sellest projektist huvitatud algklasside õpetajaid. Neile meeldis see projekt ka seepärast, et see on veel üks moodus tekitada lastes huvi lugemise vastu. Kolmapäeval otsutasime, missuguseid kangelasi oma partneritele Pärnu vanalinna Põhikoolis tutvustada.
Esimene on Eglé - Madude Kuninganna. Temaga tegeleme oktoobris.

Aš sudominau mūsų pradinių klasių mokytojus šiuo projektu. Joms patiko projektas dar ir dėl to, kad tai dar vienas būdas sudominti vaikus skaityti knygas. Trečiadienį mokytojos nusprendė, su kokiais veikėjais supažindinsim mūsų partnerius iš Pärnu Vanalinna Põhikool.
Pirmas bus Eglė - žalčių karalienė. Tai bus spalį.

13.10.06

C
This album is powered by
BubbleShare
- Add to my blog
Children went on working on their collage-pictures of Raggie. The pictures turned out to be really amusing!
Lapsed jätkasid oma kollaažtehnikas pilte Sipsikust. Tööd tulid lõbusad.
Vaikai tęsė darbus su jų piešiniais koliažo metodu apie Raggie. Piešiniai gavosi tikrai įdomūs.

12.10.06

First character- Raggie (SIPSIK) - pirmas veikėjas


This album is powered by
BubbleShare
- Add to my blog

Today was the day when the 1st graders started introducing Raggie to our partners:the drawings were arranged into a collage. We didn't quite finish as yet but we hope to display them in our e-magazine as soon as possible. Drawing Raggie makes your spirits high - she is such a fantastic character!

Täna oli see päev, mil esimese klassi õpilased alustasid Sipsiku tutvustamist meie partneritele - joonistustest pandi kokku kollaaź. Me ei ole veel päris lõpetanud, aga loodame kollaaźid niipea, kui võimalik oma e-ajakirjas üles panna. Sipsiku joonistamine teeb tuju heaks; ta on nii vahva tegelane!

Šiandien buvo diena, kai pirmokai pradėjo kurti pristatymą mūsų partneriams apie Raggie: piešiniai atlikti koliažo metodu. Mes kol kas dar nebaigėm, bet mes tikimės parodytu viską mūsų tinklapyje kaip galima greičiau. Raggie piešimas labai pakelia mums nuotaiką – ji toks fantastiškas veikėjas!

11.10.06

A history - istorija

In a forum has found the project and I liked a theme. I have offered partnership. And in September, 10 I have received the offer to work together. With administration of school have discussed the project. And we have decided to accept the offer. And in September, 25 together with partners Pärnu Vanalinna Põhikool (Tuuli Koitjärv) have registered the project.

Leidsin foorumist projekti ja mulle meeldis see teema. Mina pakkusin koostööd ja 10. septembril ja sain vastuse, kus minuga nõus oldi. Arutasin kooli juhtkonnaga projekti ja me otsustasime pakkumise vastu võtta. "5. septembril registreerisime me partneritega Pärnu Vanalinna Koolist (Tuuli Koitjärv) projekti.

Forume radau projektą ir man patiko tema. Pasiūliau partnerystę. Ir rugsėjo 10 d. gavau pasiūlymą dirbti kartu. Su mokyklos administracija aptarėm projektą. Ir mes nusprendėme priimti pasiūlymą. Ir rugsėjo 25 d. kartu su parteriais Pärnu Vanalinna Põhikool (Tuuli Koitjärv) užregistravome projektą.

8.10.06

Making plans - Kuriam planus

It's 6 October -the teachers' day. The older students are the teachers today while we are making plans about the next step in the e-twinning project, for we've found ourselves a partner from Lithuania- Vilkaviškio rajono Südavos vidurine mokykla, and we were rewarded with the e-Twinning badge.
We've decided to introduce our partners Raggie, Hairball, Ladybirds, Lotte- (Girl-Dog), Three Jolly Fellows, Goblin, Bumpy and Pokus.
Täna on õpetajate päev. Vanemad õpilased on õpetajad ning meie teeme plaane e-twinningu projekti jätkamiseks. Meie partneriks sai Leedu kool. Tutvustame oma partneritele Sipsikut,Lepatriinusid, Lottet, Naksitralle, Krõlli, Pätut ning Pokusid.
Šiandien 6 spalio – mokytojų diena. Vyresni mokinai šiandien buvo mokytojais, tai mes galvojom apie sekantį žingsnį e-twinning projekte, kadangi mes tapome partneriais su Vilkaviškio r. Sūdavos vidurine mokykla ir mes buvom apdovanoti e-twinning ženklu.
Mes savo partneriam nusprendėm pristatyti – Raggie, Hairball, Boružėlę, Lotte – (Mergaitė – šuo), Trys linksmi draugai, Goblin – piktoji dvasia, Bumpy ir Pokus.

6.10.06

Birth of project - Projekto gimimas

In August Kaire and Tuuli went to Haapsalu to courses in e-twinning. So, they got an idea that our school could also join the project. It was Tuuli´s idea that we could start familiarizing to our correspondent schools fantasy characters from Estonian children´s literature. As a result of thorough investigation, we were able to put down very many exciting fantasy characters. Ave and Airi joined us for our next brain storming session and altogether we figured out what the activities carried out with children could be....

Augustis käisid Kaire ja Tuui e-twinningu kursustel Haapsalus. Sealt saidki nad mõtte, et meie kool võiks selles projektis osaleda. Tuuli idee oli hakata partnerkooli(de)le tutvustama omapäraseid tegelasi Eesti lastekirjandusest. Põhjaliku puurimise tulemusena suutsime kirja panna väga palju põnevaid karakterid. Järgmise ajurünnaku ajaks olid meiega ka ühinenud Ave ja Airi ning kõik koos mõtlesime välja, missugused võiksid olla lastega läbiviidavad tegevused....

Rugpjūtį Kaire ir Tuuli dalyvavo e-twinning kursuose Haapsalu. Taip kilo idėja, kad mūsų mokykla ir gali dalyvauti projekte. Tuuli kilo idėja, mes galėtume supažindinti kitas mokyklas su pasakiškais veikėjais Estijos vaikų literatūroje. Analizuodami idėją, pamatėme, kad yra labai daug įspūdingų pasakiškų veikėjų. Prie mūsų prisijungė Ave ir Airi, kad žengt sekantį žingsnį ir išsiaiškinom, kokia gali būt vaikų veikla.